Šta je bliska zaštita?

Updated: 5 days ago

Bliska ili neposredna zaštita (eng, executive protection, close protection, bodyguarding, VIP protection, VIP security) je sinonim za obezbeđivanje VIP ličnosti. Ovaj tekst ima za cilj da vam pruži informacije o industriji lične zaštite, koje mogu biti od koristi onima koji nameravaju da unajme telohranitelja (eng, bodyguard, close protection officer, executive protection agent, VIP security guard) ili žele da postanu jedan od njih.


Moderna bliska zaštita VIP ličnosti


Komercijalna bliska zaštita je bazirana na principu policijske lične zaštite visokih državnih zvaničnika i vladinih funkcionera. To je dokazan način ublažavanja bezbednosnih rizika vezanih za štićenu osobu (eng, VIP ili Principal) u zavisnosti od njenog profila, okruženja, pripadnosti, opredeljenja, situacije, bogastva, profesije, kao i bilo kog drugog razloga koji je može životno ugroziti i narušiti zdravlje, finansije, biznis, imovinu, informacije, blagostanje, porodicu i reputaciju.


Obezbeđivanje VIP ličnosti nije pasivno čekanje na probleme, incidente i provokacije, pa onda reagovanje na iste u Rambo stilu. Profesionalci primenjuju inovativni pristup zasnovan na interdisciplinarnoj strategiji, slojevitoj zaštiti i proaktivnosti (akcija a ne reakcija) i sve to u cilju odbrane VIP osobe od neposredne opasnosti i mogućih rizika.


Prioritet bliske zaštite jeste identifikacija, procena i suzbijanje postojećih pretnji pre nego se one dogode (biti jedan korak ispred opasnosti). Kako bi predupredio opasnost, operativac lične zaštite (eng, CPO) primenjuje napredne tehnike upravljanja rizikom, kao što su bezbednosna procena rizika, analiza pretnji, protiv nadzor, kontra nadgledanje, otkrivanje neprijateljskog nadziranja, protiv mere tehničkog monitoringa, obaveštajni i kontra obabeštajni rad i planiranje za nepredviđene situacije.


Ako telohranitelj mora da upotrebi silu (pesnice i oružje), pretnja se već desila i VIP osoba je kompromitovana, pa je telohranitelj jedan korak iza opasnosti i nije uspeo da odgovori na glavni zadatak—detekcija i prevencija pretnje. Primarna dužnost svakog telohranitelja nije borba već da u trenutku napada evakuiše VIP na sigurno mesto (eng, safe haven).


U ogromnoj većini slučajeva telohranitelj radi sam (naročito u komercijalnom i civilnom sektoru), dok retko radi u timu (eng, close protection team, protective security detail). Ovo je u direktnoj vezi sa raspoloživim resursima. U vladinom sektoru, telohranitelji rade u timovima i podržani su od strane drugih specijalizovanih ekipa. U kompleksnim i visoko rizičnim operacijama u privatnoj industriji, tim za blisku zaštitu VIP ličnosti (eng, PSD) je podržan od strane dodatnih specijalističkih timova kao što su:

  • Tim za kontra napad (eng, CAT—Counter-Attack Team ili Counter-Assault Team ili QRF—Quick Reaction Force) interveniše prilikom napada i evakuiše VIP iz zone ugroženosti.

  • Tim za izviđanje (eng, SAP—Security Advance Party) prikuplja bezbednosne informacije i izviđa rute, lokacije i objekte koje VIP planira da poseti.

  • Tim za kontra nadzor (CS—Counter-Surveillance) vrši nadgledanje nad akterima pretnji radi presretanja i pribavljanja obaveštajnih podataka o namerama, izvesnosti napada, spremnosti, odlučnosti i potencijalu napadača.

  • Tim za hitne situacije (ERT—Emergency Response Team ili Incident Response Team) pruža hitan odgovor na incidente kao što su kidnapovanje (eng, HRT—Hostage Rescue Team), medicinska evakuacija (eng., MEDEVAC) zbog teže povrede i bezbednosna evakuacija (eng, security extraction) usled krize kao što je politički puč, teroristički napad i prirodna katastrofa.


Zašto je ljudima potrebna bliska zaštita?


Postoji mnogo razloga zašto ljudi potražuju usluge telohranitelja, počevši od zaštite privatnosti i ugleda do zaštite života. Glavna klijentela su vlade i korporacije koje žele da obezbede svoje VIP osobe (direktori, funkcioneri, diplomate), pored njih klijenti su i poznate ličnosti i uticajni ljudi koji unajmljuju neposrednu zaštitu iz sledećih razloga:


Prevencija potencijalnog rizika


Imućne porodice (eng, ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs)) uzimaju usluge ličnog telohranitelja kao preventivnu meru da bi sprečili moguće incidente i osigurali bezbednost svoje imovine i porodice.


Sprečavanje očekivane opasnosti


Javne ličnosti angažuju lično obezbeđenje da obeshrabre i osujete napadače i umanje izloženost pretnji usled njihovog statusa i profila.


Suzbijanje realnih pretnji


Organizacije unajmljuju usluge lične zaštite za svoje direktore i zaposlene kada putuju u visoko rizične oblasti (eng, hostile environment) i smanje rizik od opasnih i nepredviđenih situacija.


Ko su profesionalni telohranitelji?


Suprotno stereotipima, profesionalni telohranitelji nisu ''nabildovane i bezumne gorile naoružane do zuba, koji predstavljaju ljudski štit i primaju metak''. Oni treba da budu intelegentni, visoko obučeni, obrazovani, vešti s oružjem, poznavaoci borilačkih veština.


Fizička veličina telohranitelja je irelevantna. Da bi dorastao zahtevima ove profesije, svaki operativac bliske zaštite mora da bude u izuzetnoj fizičkoj i mentalnoj kondiciji.


Profesionalci koriste oružje i pesnice kao poslednju opciju (eng, last resort), kada ne postoji drugi način za rešavanje problema i deeskalaciju incidenta. Oni takođe izbegavaju publicitet i trude se da ostanu neprimetni tako što se uklapaju u okruženje što je više moguće (eng, gray man).


Operativci bliske zaštite su uglavnom bivši vojnici i policajci i u velikoj većini slučajeva su pripadnici muškog pola. Postoje i ženski telohranitelji (pročitajte više o Jacquie Davis popularnom ženskom telohranitelju po kojoj je snimljen film ''Close'') koje angažuju kompanije za specifične situacije, na primer ukoliko je VIP osoba žena ili dete i ukoliko je zbog kulturoloških razloga muški operativac nepodoban za zadatak (npr, porodice sa Bliskog istoka preferiraju ženske operativce da čuvaju žene šeika). U svakom slučaju, i muški i ženski telohranitelji su podjednako kompetentni.


Postoje mnogobrojni uspešni telohranitelji koji imaju civilnu pozadinu, odnosno nemaju vojno ili policijsko iskustvo. Prethodno iskustvo nije presudno u oceni kvaliteta operativca lične zaštite. Set veština i lični atributi su ono što čini nekog profesionalcem ili amaterom.


Kako telohranitelj operira?


Svi operativci bliske zaštite imaju slične zadatke i cilj—zaštita VIP osobe—dok se njihov način rada može razlikovati i zavisi od situacije i faktora kao što su profil VIP ličnosti, operativno okruženje, nivo rizika i vrsta pretnje.


Telohranitelj štiti VIP osobu u svakoj prilici: na putovanju, događajima, sastancima, poslu, kući. Operativac bliske zaštite može raditi samostalno, u timu, naoružan, nenaoružan, neupadljivo (eng, covert) i upadljivo (eng, overt).


Operativci koji čuvaju poznate ličnosti su upadljivi, uglavnom krupne fizičke građe i pružaju očiglednu ličnu zaštitu (eng, high-profile protection) gde je telohranitelj uočljiv i stoji tik uz VIP, na dohvat ruke, kako bi osujetio potencijalne napadače, paparace i fanatike.


Zaštita javnih ličnosti se u mnogome razlikuje od obezbeđivanja direktora kompanije. Direktor preferira manje upadljivu ličnu zaštitu (eng, low-profile protection) koja obuhvata diskretnog operativca koji se uklapa u okruženje svojim izgledom, načinom odevanja i ponašanjem, npr. izgleda kao zaposleni kompanije.


Bogate svetske porodice žele intimu, pa stoga kompanije koje im pružaju neposrednu zaštitu primenjuju nenametljiv i suptilan stil obezbeđenja lica sa fokusom na poverljivost, očuvanje privatnosti i zaštitu informacija i ugleda.


Upadljiv vid zaštite lica je stari metod primenjivan tokom osamdesetih i devedesetih. Glavni princip ove zaštite jeste lični telohranitelj (eng, PPO—Personal Protection Officer) koji je ulgavnom visok i krupan i prati VIP ličnost na svakom koraku na ''odstojanju jedne ruke''. Iako se ovakav način bliske zaštite i dalje koristi u zaštiti poznatih (eng, celebrity protection), on je nepodoban za kompleksne i visoko rizične operacije jer su telohranitelj i VIP lako uočljivi pa su stoga lake mete (eng, sitting ducks). Kako bi funkcionisao u današnjem dinamičnom okruženju pretnji, ovaj metod lične zaštite mora da bude podržan od strane dodatnih timova tkzv. slojevita zaštita (eng, layered protection) u kojoj su operativci raspoređeni u prstenove. Pored toga, profesionalne bezbednosne kompanije kombinuju upadljivu i neupadljivu zaštitu (eng, overt and covert protection) za postizanje maksimalnih rezultata. Na primer, koristi se specijalna formacija u kojoj lako uočljiv telohranitelj (PPO) je uz VIP osobu i podržan je od strane tima za blisku zaštitu koji ostaje neprimetan.


Operativci koji pružaju blisku zaštitu u visoko rizičnim oblastima se nazivaju i PSD (eng, Personal Security Detail, Protective Services Detail, Personal Security Detachment) ili PPD (Personal Protection Detail) što su vojni termini za telohranitelje u zonama konflikta i privatnoj vojnoj industriji (eng, PMC—Private Military Contractors). Potražnja za PSD zaštitom je ekstremno skočila posle ratova u Iraku, Libiji, Siriji i Afganistanu.


U mnogim slučajevima telohranitelj ima dodatne dužnosti kao što su personalni asistent, lični vozač, fitnes instruktor, savetnik za sigurnost putovanja, lična pratnja dece, obezbeđivanje VIP događaja, luksuzne rezidencije i jahte.


Kako da unajmite VIP telohranitelja?


Profesionalci Vs. Amateri


Ukoliko vam je potreban telohranitelj, morate razumeti razliku između profesionalaca i amatera. Glavna razlika između njih jeste u njihovom načinu rada.


Amateri ugrožavaju svoje klijente tako što neadekvatno reaguju na provokacije i incidente (npr, preterana upotreba sile) i tako prouzrokuju još veći problem. Oni takođe neretko iznose privatne stvari o svojim klijentima u javnosti i objavljuju fotografije sa njima kao i senzitivne detalje zadataka, ovo sve dodatno narušava privatnost, a privatnost je jednako bezbednost. Profesionalci ne žive život na društvenim medijima niti prave selfije na radnom mestu, oni se pridržavaju striktnog kodeksa ponašanja i poštuju zakon, etiku i diskreciju.


Amateri su neutrenirani, nekompetentni i skloni da pružaju preteranu i suviše nametljivu ličnu zaštitu. Vi svakako ne biste uživali u tome da ''vam telohranitelj diše za vrat''. Sigurnost se ne vidi već se oseti. Bliska zaštita zahteva konstantan trening i učenje, tehničke, mentalne i fizičke sposobnosti kao što su veštine istrage, prikupljanje informacija, nove tehnologije, sajber bezbednost, nadzor, protiv nadgledanje, kontra nadziranje, izviđanje, obaveštajni i kontra obaveštajni rad, taktička medicina, OSINT (eng, open-source intelligence), defanzivna vožnja, taktičko pucanje i borba prsa u prsa. Pored toga profesionalci poseduju odlične lične osobine kao što su komunikacija, kritičko razmišljanje, sposobnost rešavanja problema, brzo donošenje odluka u ključnim momentima, psihička stabilnost i smirenost u kriznim i opasnim situacijama, liderstvo, lojalnost, odgovornost i samouverenost.


Amater predstavlja rizik sam po sebi. Imati amatersku službu ličnog obezbeđenja veći je rizik po VIP osobu od biti bez zaštite. Uobičajeni problemi su nepotrebni troškovi, problemi sa zakonom, narušavanje privatnosti, narušen imidž, preterana, preskupa i neefikasna zaštita, kao i lažan osećaj sigurnosti.


Angažujte profesionalce


Ukoliko želite da unajmite profesionalnu službu za blisku zaštitu proverite moju kompaniju Nemesis Protection Global. Mi smo svetski lider u pružanju usluge ličnog obezbeđenja vladinim i korporativnim VIP ličnostima. Sa nama ne trebate da menjate privatnost za bezbednost.

  • Pružamo visoko utrenirane, iskusne, pažljivo odabrane i temeljno proverene operativce (bivše pripadnike vojske i policije).

  • Detaljno planiramo svaku misiju ne prepuštajući ništa slučaju.

  • Naša kompanija integriše sva naša odeljenja (obezbeđenje, obaveštajna i kontra obaveštajna služba, istraga, bezbednosni konsalting i krizni menadžment) kako bi pružila potpunu bezbednost.

  • Implementiramo bezbednosne mere koje su srazmerene aktuelnom riziku.

  • Primenjujemo slojevit pristup zaštite kako bi uspešno osigurali VIP osobe u svim okruženjima pretnji.

Takođe, NPG pruža specijalističku obuku za telohranitelja. O ovome kao i o našim uslugama, kontaktirajte nas za više informacija na contact@nemesisprotection.com.

81 views0 comments

Recent Posts

See All